انتهای ناملموسات

بحث در خصوص ساختار های انتهایی، مبحث جدیدی نمی باشد. و آنچه مهم است مکانیسم و نوع تفکر آدمی . . .

ایی . اس . اچ . شفق