بدیهیات . تکلم . زبان

بی گمان تکلم و زبان یکی از مهم ترین قاعده هایی هست. که انسان به آن نایل شده. مؤلفه زبان و تکلم . . .

ایی . اس . اچ . شفق