تجزیه ملموسات

اکنون تصور کنید آدمی بتواند بی حد و مرز ملموسات را . . .

ایی . اس . اچ . شفق