جهان بی بعد

این یک تصور نیست. واقعییت هم نیست. بلکه خود حقیقت است. هر تاخری از  . . .

ایی . اس . اچ . شفق