جوهر

از دیر باز آدمی به دنبال ادراک . . .

ایی . اس . اچ . شفق