حواس پنجگانه آدمی

از میان پنج حس آدمی، البته محققان تا نه حس هم برای آدمی در نظر گرفته اند. حس بینایی مکانیسم بیولوژیکی بسیار مهمی است. کمابیش تمام موجودات . . .

 

ایی . اس . اچ . شفق