دامنه عمل ملموسات

عرصه عالم در مقابل اندیشه آدمیست. و اندیشمندان در تلاش شناخت رفتار . . .

ایی . اس . اچ . شفق

پاورقیبا ظهور دانشمندانی چون عیاث الدین کاشاشانی فصل جدیدی در باب ریاضیات گشوده شد و این زمانی بود که در غرب از مفهوم مدرن اعداد خبری نبود. و حرف لاتین نماد عددی آنها بشمار می رفت ! شکی نیست که زیربنای ریاضیاتی که بعدها در غرب بسط و توسعه داده شد. الگو گرفته شده از افرادی نظیر خیام، الخوارزمی، عیاث الدین کاشانی و دیگر دانشمندان ایرانی بوده …