دامنه ی تراکم ملموسات

در عرف عادت فیزیک از مفهومی بنام چگالی . . .

 

ایی . اس . اچ . شفق