دانستنی های ناقص

قبل از توضیح مفهوم دانستنی های ناقص یک قاعده ی کلی در روند مطالعه ی  …