شناخت مطلق

مکانیسم آگاهی در آدمی محدود به …

ایی . اس . اچ . شفق