شناخت

بینشی که به دنبال چیستی مصداق ها حرکت می کند بدنبال …

ایی . اس . اچ . شفق