شهود باطنی

با تفکر محدود  . . .

ایی . اس . اچ . شفق