عالم چیست؟

عالم مجموعه ای از ممکن های . . .

ایی . اس . اچ . شفق