عالم چیست . ؟

ایی . اس . اچ :

 

عالم افول تدریجی . . .