عرض

تلفظ . عرض : « ع » به فتحه « ر » به فتحه« ض » به ساکن

یاد آوری : قبل از توضیح مفهوم عرض یاد آوری موضوعی را ضروری می دانیم. تمام مفاهیم و . . .

ایی . اس . اچ . شفق