نفس مطلق

تلفظ . واژه نفس : « ن » فتحه « ف » به ساکن « س » به کسره

در عالم ممکن ها  …

ایی . اس . اچ . شفق