قیاس

قصد توضیح فلسفی قیاس را نداریم. اما از آنجائیکه در بخش های …