ملموسات

در مفهوم عادی وقتی به واژه ی ملموس اشاره می شود حالت لمس کردن چیزی به ذهن متبادر شده و . . .

ایی . اس . اچ . شفق