مفهوم ماده

ماده، مادی … و این دست جزء ذهنی ای …

ایی . اس . اچ . شفق