ملموسات :
در مفهوم عادی وقتی به واژه ی ملموس اشاره می شود حالت لمس کردن چیزی به ذهن متبادر شده و چندان صحه ای در خصوص مصداق های غیر قابل لمس گذاشته نمی شود. در این بخش کارکرد بیشتری به این واژه محول می شود.
هر نشانه ی قابل درک از حالت …

ایی . اس . اچ . شفق