مناجاتی دیگر

ای خسته سایه ام
تن را رها کن از این بیداد زندگی
لبریز در پیاله شب
گهواره ی سحر
وقتی که شبنمی
از پلک های خیس . . .