آرایش مصداق ها :
یکی از خصیصه های مهمی که چشم انداز عالم را رقم می زد . آرایش مصداق هاست و بسیار مهم است.
هر چشم اندازی برای آدمی آرایش خاص خود را دارد. از پیچیده ترین حالت ها تا ساده ترین آنها در آرایشی خاص حضور پیدا می کنند. واقعیت ها سخت در گرو شرایط اند. به مفهوم دیگر تحت شرایطی الگویی ظهور و افول می کند…

ایی . اس . اچ . شفق