آرایش مصداق ها

یکی از خصیصه های مهمی که چشم انداز عالم را رقم می زند . آرایش مصداق هاست و . . .

ایی . اس . اچ . شفق