از کجا شروع کنیم ؟
با مفهومی بسیار بزرگ و پیچیده ای روبرو هستیم. مفهومی که اندیشمندان بیشماری از عهد باستان تا به امروز، بی شمار از آن صحبت کرده اند. جدل های سقراط، مدینه فاضله افلاطون، اراتوستن، شهر سین و تابش مستقیم نور به ته چاه و اندازه گیری محیط زمین، احساس عاطفی فیثاغورس و تالس در خصوص اعداد؟! رها کردن پر پرنده و گلوله ی سنگین از ارتفاعی توسط ارسطو، مدار بیضی سیارات و معادله کپلر، برج کج پیزا و توبه نامه گالیله، گیوتین های فرانسه و قطع شدن سرهای اندیشمندان، جبر و مقابله خوارزمی و عمرخیام، اندیشه های پنهان ابوریحان بیرونی در خصوص کرویت اجرام سماوی، کیمیا گری زکریای رازی، برهان امکان و وجوب ابوعلی سینا، حرکت جوهری ملا صدرا، عقل سرخ سهروردی، ابونصر فارابی و چراغ های شبگردان، اسحاق نیوتن و سقوط آزاد سیب، جدول تناوبی عناصر و مندلیف، شرایط متعارف و عدد آوگادرو و تعداد اتم ها، ماکس پلانگ و بسته های انرژی و فوتون، ثابت ادوین هابل در نجوم و تورم و انبساط عالم، ریمان و هندسه منحنی. رنه دکارت و بنیاد شک و تردید. هگل و دیالیتیک الهی، برتراند راسل که دلیلی برای انکار وجود خدا ندارد! کخ و باسیل سل، پاستور و نفی فرضیه خودبخودی، کانتور وتئوری مجموعه ها، اویلر و اعداد گنگ، بعد چهارم و آلبرت انیشتن، هگز و ذره خدا؟! استفن هاوکینگ و تمسخر خویشتن، و بی شمار اندیشمندانی که در کشف واقعیت ها قدم برداشتند و اندیشمندان گمنامی که نام آنها را هیچکس نمی داند.

آفت اندیشه سالم، مقید کردن اندیشه در حجاب های باطل و تعصب های کور اند. دیوار های حاجب تعصب ، همان حصارهایی هستند که مانع نفوذ چشمان نافذ اندیشه به ژرفای حققت اند. برای درک حقیقت باید ابتدا این حصار ها از میان برداشت. حصارها همان مصداق های اندیشه ها ی متزلزلند.

هر زمان احساس کردید که در تزلزل فکری قرار دارید بدانید که در قید تعصب کوری بسر می برید که از آن خبرید.

ایی . اس . اچ . شفق