ذهنیت :
قدرت تخیل در آدمی بسیار زیاد است. و هر انسانی عالم درونی مخصوص به خود را در مدت عمر خود ترسیم می کند. تصورات ذهنی آدمی چارچوب تعریف شده ی مدونی ندارند. و در این فرصت ما قصد توضیح تفکر ذهنی گرایی را نداریم.
و اما در فصول آتی اشاراتی به این موضوع خواهد شد. لذا جهت روشن شدن مفهوم ،توضیحات کوتاهی در این خصوص ارائه می شود. در ادامه خواهید دید که بیشمار متفکر به این عارضه مبتلا بوده اند. و در تبین مفاهیم بنیادی از دایره ذهنیت گرایی نیز پا را فراتر نهاده به خیال پردازی، تصورات و دست آخر به توهم نیز کشیده شده اند. و شگفتا که به توهمات خود جنبه ی علمی نیز داده اند؟
به هر حال، خیال ، تصور، توهم و … از این دست برای شناخت عالم ابزار مناسبی نیستند. مفهوم ذهن آدمی و ذهنیت گرایی …

ایی . اس . اچ . شفق