ذهنیت

قدرت تخیل در آدمی بسیار زیاد است. و هر انسانی عالم درونی مخصوص به خود را . . .

ایی . اس . اچ . شفق