زبان . بدیهیات . تکلم :
بی گمان تکلم و زبان یکی از مهم ترین قاعده هایی هستند. که انسان به آن نایل شده. مؤلفه زبان و تکلم آنقدر مهم هست. که اگر از آدمی سلب شود، دیگر آدمی، آدمی نخواهد بود. به جرعت می توان ادعا کرد که مرز جدا کننده ی انسان از دیگر موجودات، قدرت تکلم، زبان، خواندن و نوشتن، و ضمیر ناخداگاه مربوط به همین چهار مؤلفه می باشد. و هنوز هم پژوهشگران و محققان در حال پژوهش در خصوص رابطه مغز آدمی با تکلم و زبان، خواندن و نوشتن، و ضمیر ناخداگاه …

ایی . اس . اچ . شفق