عینیت

قبلا در مبحث حواس پنج گانه آدمی اشاره ی بسیار کوتاهی به مفهوم مصداق ها شد. البته در فصل های . . .

ایی . اس . اچ . شفق