عینیت :
قبلا در مبحث حواس پنج گانه آدمی اشاره ی بسیار کوتاهی به مفهوم مصداق ها شد. البته در فصل های آتی این مفهوم و مقصود خود را بیشتر توضیح خواهیم داد.
در عرف عادت متداول مفهوم عینیت در مقابل ذهینیت است. عینیت گرایی محض هم از بیماری های ساختاری فکری است. که دامنه آن به اگزیستانسیالم کشیده شده و در ماتریالیسم بی بنیان پایان می گیرد.
واقعا عینیت …

ایی . اس . اچ . شفق