مصداق ها

در نگاهی به پیرامون خود با نمود های زیادی مواجه ایم. سنگ . چوب . شیشه . درخت . انسان . گیا ه . جانور . باکتری . ویروس . اسب . آسمان . ابر . خورشید . شب . ستاره . کهکشان . سحابی و . . .

ایی . اس . اچ . شفق