مصداق ها :
در نگاهی به پیرامون خود با نمود های زیادی مواجه ایم. سنگ . چوب . شیشه . درخت . انسان . گیا ه . جانور . باکتری . ویروس . اسب . آسمان . ابر . خورشید . شب . ستاره . کهکشان . سحابی و . . . ( مصداق ها ). این نمود ها، الگو های متغیر مدامی اند که تحت شرایط خاصی در واقعیت حضور دارند. واقعیت هایی هستند که پیرامون ما را احاطه کرده اند.
مصداق ها نشانه هایی از هویت های ناپایدار …

ایی . اس . اچ . شفق