پیشگفتار :
در این مجال بر آن شدیم تا رئوس بنیادی ترین سئوال های آدمی را از پیدایش تفکر در خصوص بنیادی ترین حالت هایی که به عالم هویت می دهند را توضیح دهیم. بیشتر ترجیح داده ایم جان کلام را ارائه دهیم و از توضیحات بی فایده ای که فقط صفحات را پر کرده و حوصله و وقت پر ارزش مخاطبان، علاقه مندان و خوانندگان را می گیرد. به شدت پرهیز کنیم. که پر گویی بی فایده، ارزشی برای تشنه گان معرفت نخواهد داشت.
در بعضی از سطرها به قصد، بارها از مفهوم به اصطلاح استفاده شده که علت این کار عدم قطعیت در آن موضوع است. بهتر است بگوییم در آن موضوع تردید و جود دارد. در حوزه ی استدلال های عقلی، تردید در خصوص هر مفهومی هر چند ضعیف، آن را …

ایی . اس . اچ . شفق