گفتگویی با مخاطبان :
این مجال فرصت بهانه های عبث نیست. پس حالت جمله ها را طوری دیگر می نویسیم. هنگام آن فرا رسیده است. که قلم بطلان، بر تمام اندیشه های کهنه و نخ نما کشیده شود. که حقیقت را سر سازگاری با کهنگی و جمود اندیشه نیست.
تفکر در خصوص بنیادی ترین ساختار های حاکم بر عالم مسیر دشواری را طی نموده است. و راه اندیشه برای رسیدن به حقیقت بسیار دشوارتر از آن می باشد.
ما در این مجال تحت تاثیر اندیشه های هیچکس نیستیم. و هر گز به نوشته های کسی استنادی نمی کنیم. که هرکس قبل از تفکر در این حوزه، باید بداند که کیست؟ چیست؟ چگونه باید بیاندیشد؟ آیا درست می اندیشد؟ آیا اندیشه را از حجاب ها، اسارت ها و قید ها و یا تعصب های بی پایه و اساس آزاد نموده است؟ و … در حقیقت باید ابتدا اصل خویشتن را پیدا کند. که مفهوم عالم و آدم فلسفه آفرینش بوده، و این موضوع بسیار بسیار مهم است.
عبور از سایه های ناپایدار و رسیدن به ثبات درونی نیاز به …

ایی . اس . اچ . شفق